Fashion Freaks

DISCLAIMER

13 augustus 2010 | Comment

Copyright :

Fashion-Freaks.be reserves the right to -unless otherwise indicated- shorten and/or adjust submitted material. A visitor of Fashion-Freaks.be may not copyright protected works or other information stored in Fashion Freaks.be or reproduce it without permission of the authors of Fashion-Freaks.be, nor through it’s own network or site.

Fashion-Freaks.be behoudt het rechts -tenzij anders aangegeven- ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Een bezoek(st)er van Fashion-Freaks.be mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Fashion-Freaks.be opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de makers van Fashion-Freaks.be, ook niet via een eigen netwerk of site.

Disclaimer :

The information that you find on this web site may contain errors or be incomplete or incorrect. While the editors do their best to provide all information as best as possible the error can not be held responsible for any errors arising from the use of this website. We do not guarantee that the information is fit for the purpose for which the information is consulted. Fashion-Freaks.be guarantees nor supports any product or service mentioned on the pages of Fashion-Freaks.be, nor are they guaranteed for any claims made by the manufacturer of such products. The visitors of Fashion-Freaks.be are therefore advised to seek independent information before they use information obtained through Fashion Freaks.be research. The information on Fashion Freaks.be is constantly updated and any changes and/or deletions may happen at any time with immediate effect and without any prior notice .

De informatie, die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten, onvolledig of onjuist zijn. Hoewel de redactie haar best doet om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij staan er niet voor in dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoek(st)er wordt geraadpleegd. Fashion-Freaks.be garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de pagina’s van Fashion-Freaks.be, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. De bezoek(st)ers van Fashion-Freaks.be worden dus aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verricten voor gebruik van via Fashion-Freaks.be verkregen informatie. De informatie op Fashion-Freaks.be wordt voortdurend aangevuld en eventuele wijzigingen en/of verwijderingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>